Contact the company:

02143489111

Contact sales:

02143489137

Contact support:

02143489148

02143489149

Company working hours:

Saturday to Wednesday from 9:00 to 17:00

Thursday from 9:00 to 13:00

Address :

No. 7, Unit 1, Sam St.,14 East St., Beyhaghi Blvd., Argentina Square, Tehran

موقع مشکلات لبخند بزنید ، چون ما در کنار شما هستیم .

با ما در شبکه‌های اجتماعی به روز باشید

02143489187

info@sirvansystem.com

حسابداری

امکانات نسخه های مختلف فروشگاهینسخه پایهنسخه متوسطنسخه پیشرفتهزیر سیستم
گزارش تجميعي فروشحسابداری
گزارش تجميعي مرجوعي فروشحسابداری
گزارش خالص فروش حسابداری
مشاهده ليست قيمت هاي ثبت شدهحسابداری
ثبت دريافت هاحسابداری
اختصاص پرداخت ها به فاكتورهاحسابداری
تسويه فاكتورهاحسابداری
ثبت سندهای حساب داري(مانند افتتاحیه و اختتامیه)حسابداری
مشاهده ليست اسناد حسابداريحسابداری
گزارش سود فروشحسابداری
گزارش مالی فروش فروشندگانحسابداری
گزارش مالی فروش به تفكيك ساعتحسابداری
مبالغ فروش ماههاي سالحسابداری
مبلغ فروش ماهيانه به تفكيك روزحسابداری
گزارش دريافت و پرداختحسابداری
گزارش ترازنامه حسابداری
گزارش سود و زيانحسابداری
گزارش تراز آزمايشي در سطوح مختلفحسابداری
گزارش صورت وضعيت بدهكار – بستانكارحسابداری
ايجاد سال مالي جديدحسابداری
پرداخت فاكتورهاي داراي مانده حسابحسابداری
معرفي هزينه هاحسابداری
ثبت هزينه هاحسابداری
ثبت پرداخت هاحسابداری
گزارش مالی فروش فروشگاهحسابداری
گزارش از فروش صندوق هاحسابداری
گزارش فروش اعتباريحسابداری
گزارش تجمیعی هزینه هاحسابداری
گزارش به تفکیک هزینه هاحسابداری
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.